El programa

Municipi Lector és un programa de promoció de la lectura que convida a tota la població d'un municipi, i especialment a les famílies i a la comunitat educativa, a implicar-se en garantir el dret a la lectura i la literatura de qualitat de tots els infants i joves.

Es basa en el treball conjunt de tres eixos principals: la biblioteca pública, els centres educatius i les associacions de pares i mares d'alumnes per treballar conjuntament la lectura i l’hàbit lector des de tres àrees bàsiques: municipieducació i família.

Les entitats implicades en el programa signen un conveni en el qual es comprometen a aportar el grau de coneixement, els espais i els recursos culturals i humans necessaris per assolir un compromís ferm a favor de la lectura al seu municipi sota la tutela d'Ibbycat, que supervisa el programa, en facilita la gestió i en garanteix la qualitat.

Objectius

El programa Municipi Lector pretén involucrar tota la comunitat d’una població en els següents objectius:

 1. Promoure el gust per la lectura entre els infants de la població des de l’escola bressol fins a secundària.
 2. Aconseguir un major nivell de lectura en els infants de la vila.
 3. Implicar a totes les entitats del municipi, així com a tots els ciutadans, en el programa.
 4. Assolir un compromís ferm per part de tota la societat envers la lectura i el seu desenvolupament.
 5. Formar ciutadans compromesos i responsables per a la millora del seu interès per l’entorn i la cultura partint de l’activitat lectora com a forma d’ampliar la visió del món.

Funcionament

El programa ofereix als municipis assessorament, propostes, materials i recursos per generar i promoure la interrelació i cooperació entre agents d’acció literària al municipi, amb la voluntat de generar sinergies, socialitzar recursos i promoure accions coordinades de foment a la lectura en l’àmbit municipal.

La proposta metodològica gira entorn un espai de coordinació, gestió i presa de decisions on hi tenen cabuda tots els agents socials, educatius i culturals del territori: el Consell de Lectura, òrgan que mensualment reuneix representants de l’Ajuntament, la biblioteca pública, els centres educatius, les AFA, entitats culturals i juvenils i infants i joves lectors del municipi, el qual amb la participació, assessorament i expertesa d’un coordinador esdevé l’espai a partir del qual es consensuen, s'implementen i s'avaluen les accions amb l’objectiu d’afavorir la lectura en l’àmbit comunitari.

El Consell treballa amb un catàleg d'activitats lectores com la participació en els premis Atrapallibres i Protagonista Jove, visites d'escriptors i il·lustradors a les aules, hores del conte, elaboració de recomanacions lectores fetes pels infants i joves a la televisió i ràdio locals o a Internet (booktubers), bibliografies recomanades per especialistes en LIJ, participació en maratons de lectura, formació i tallers per a pares i professors, visites a la biblioteca, laboratoris de lectura, exposicions temàtiques acompanyades d'un ampli catàleg de lectures, préstecs de lots, padrins de lectura, motxilles viatgeres i altres activitats fruit de les iniciatives sorgides del Consell de lectura i de la col·laboració entre les entitats que el conformen.

L’impacte del programa es concreta en un estudi sobre l'evolució dels hàbits lectors entre l'alumnat i en una comparació entre la puntuació mitjana dels centres educatius en relació a les competències lingüístiques en llengua catalana, castellà i anglesa que esdevé fins a tres punts més alta que la mitjana del conjunt de centres de Catalunya.

El Consell de lectura dedica la darrera reunió de l’any a avaluar internament el programa en la qual es recullen i es revisen les dades sobre les accions dutes a terme, les opinions i propostes dels participants i les dades d'ús de la biblioteca pública. El coordinador n'elabora un informe que és la base sobre la qual s'inicia un nou curs i un nou cicle de treball de Municipi Lector.

Funcions de les entitats implicades

Ajuntament

 • Comprometre’s a donar suport al programa durant un període mínim de cinc anys.
 • Oferir els mitjans i la flexibilitat al personal de la biblioteca per a poder adequar les seves activitats a assolir els objectius del programa.

IbbyCat

 • Coordinar el programa.
 • Oferir els professionals necessaris per a la gestió i dinamització del programa.
 • Oferir les eines —crítica i orientació en les adquisicions— per a l’adquisició del fons bàsic de la biblioteca.
 • Avaluar els progressos en l’aplicació del programa.
 • Proposar i oferir la possibilitat d’assistència i participació d’escriptors, il·lustradors i altres professionals relacionats amb el llibre i la lectura, en les activitats del municipi.

Biblioteca

 • Ser l’eix central del programa pel que fa a la difusió i gestió del fons de la biblioteca, ja sigui tant per a infants del centre escolar, com per a pares i mares del municipi, a partir de dinamitzar i gestionar les reunions del Consell de Lectura.
 • Servir de punt de consulta per a tots els infants del poble, un espai on podran trobar la informació necessària per a treballar a fons els temes propis del currículum de l’escola.
 • Ser punt de difusió i dinamització d’assessorament per a pares i mares, iniciant cicles de conferències, debats, grups de lectors..., especialment centrats en els pares i mares dels alumnes de l’escola.
 • Optimitzar les hores d’obertura de la biblioteca, d’acord amb les necessitats dels joves lectors i, oferir als mestres la possibilitat d’efectuar la recerca d’informació utilitzant les noves tecnologies, o no, a la biblioteca.
 • Ser punt de trobada de lectors així com d’educadors i de pares i mares interessats en oferir alternatives a les lectures dels infants.
 • Formar part del Consell de Lectura, encarregat de gestionar i dinamitzar el programa.

Escoles bressol i centres de primària i secundària

 • Reflexionar a l’entorn de la lectura com a eix d’aprenentatge transversal a fi i efecte de modificar els elements del currículum que li són propis per a adequar-lo a l’objectiu d’assoliment de millors nivells lectors.
 • Revitalitzar i gestionar adequadament la biblioteca de l’escola reconvertint l’espai que ocupa en un entorn adequat on anar a la recerca d’informació, consulta, préstec de llibres, etc., tasques pròpies d’aquest equipament.
 • Comprometre’s en una formació permanent per part d’algun membre o membres de l’escola a fi i efecte que es converteixi en assessor de lectures adequades per a cada alumne.
 • Desenvolupar un pla plurianual de difusió i informació de l’hàbit lector als pares i alumnes.
 • Tenir cura que els llibres i l’ús d’elements propis de la lectura estiguin permanentment en la programació de cada una de les àrees del currículum.
 • Establir un enllaç fort i permanent amb la biblioteca del municipi per tal que aquesta es converteixi en proveïdora de material de lectura per a les tasques que es realitzin en el centre.
 • Dinamitzar un comitè de lectura que vetlli per l’assoliment d’aquests objectius amb la participació dels pares dels alumnes.

Associacions de famílies (AFAS)

 • Aconseguir que el col·lectiu de pares i mares prenguin un compromís ferm a l’entorn de la lectura, flexibilitzant l’horari i el temps per a comprometre’s en desenvolupar activitats adreçades a la difusió de la lectura.
 • Formar part i participar activament en xerrades i col·loquis al voltant de la importància de la lectura.
 • Dedicar, a la llar, unes estones a la lectura on s’estableixi la complicitat, el debat i l’interès per allò que llegeixen els infants, etc.
 • Comprometre’s a utilitzar el servei de préstec de la biblioteca a fi i efecte que els infants coneguin l’espai i el seu funcionament.
 • Formar part del Consell de Lectura, encarregat de gestionar i dinamitzar el programa.

Equip de coordinadors/es de Municipi Lector